Kwaliteit

VCC Groep BV hecht uitermate veel waarde aan kwaliteit.  Alle medewerkers zijn gescreend, opgeleid en voldoen aan de eisen zoals vermeld in ons kwaliteitshandboek.  De werkzaamheden worden aan de hand van vaste procedures uitgevoerd. De procedures zijn getoetst door verschillende arbodiensten en goedgekeurd. Bij de uitoefening van de werkzaamheden, wordt gehandeld in overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving en in het bijzonder met de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302,CBP) neergelegde voorwaarden. Onze database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

CBP meldingsnummer: M1001657

De verstrekte (persoons)gegevens zullen worden gebruikt ter voldoening van de opdracht zoals door onze opdrachtgever omschreven. De gegevens worden niet zonder toestemming aan anderen dan onze opdrachtgever beschikbaar gesteld. Naast het recht om gebruik te maken van de mogelijkheid om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen heeft diegene van wie gegevens worden verzameld het recht deze gegevens in te zien. Bij verzuimcontroles worden de gegevens maximaal 3 maanden bewaard voor administratieve redenen. Wanneer er onverhoopt klachten of problemen zijn ontstaan treedt onze klachtenprocedure in werking.